_________

Περιγραφή Έργου

Τι είναι το έργο CURSOR

Η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2018 ανερχόταν στο 15,6% που αντιστοιχούσε σε 3,6 εκατομμύρια νέους.  Στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο το ποσοστό είναι 22,8% στην Κύπρο, 16,8% στη Ρουμανία, 13,8% στην Πολωνία και 12,5% στην Ιρλανδία (Eurostat). Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ε.Ε. για να εξασφαλίσει ότι οι νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να εκπληρώσουν το δυναμικό τους και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη σημερινή δυναμική οικονομία.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας θεωρούνται ολοένα και περισσότερο απαραίτητες για την εργασία και την καθημερινή ζωή. Είναι πλέον σαφές ότι ο μέσος εργαζόμενος θα αλλάξει διαδρομή μέχρι και 7 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Οι εταίροι πιστεύουν ότι είναι καιρός για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας  τόσο των ανέργων νέων, όσο  και των εργαζομένων.

Το έργο CURSOR θα προσφέρει ένα εντελώς νέο πλαίσιο σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Το πλαίσιο θα υποστηρίξει τους νέους Ευρωπαίους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας και να τις διατηρήσουν σε όλη την επαγγελματική τους ζωή. Το έργο CURSOR προτείνει τον εκσυγχρονισμό του σχεδιασμού σταδιοδρομίας ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με τις συχνές αλλαγές επαγγελματικής διαδρομής.

Οι εταίροι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα εργαλεία που θα αναπτύξουν για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας θα είναι ευρέως προσβάσιμα. Για το λόγο αυτό, θα αξιοποιήσουν τις  ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη, παραγωγή και παρουσίαση του προτεινόμενου πλαισίου. Τα εργαλεία και οι εκπαιδευτικοί πόροι που θα παραχθούν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους. Απευθύνονται κυρίως σε φορείς παροχής υπηρεσιών στους τομείς ανάπτυξης της νεολαίας και σχεδιασμού σταδιοδρομίας.  Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας και η μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων.