Τί κάνει το έργο CURSOR..

Στις χώρες των εταίρων,  το τρέχον μοντέλο υποστήριξης βασίζεται στην έννοια της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ως υπηρεσίας. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας περιορίζεται γενικά σε επίσημες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας. Ωστόσο, δεδομένης της δυναμικής φύσης της σύγχρονης οικονομίας, το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου καθ’ όλη την επαγγελματική του ζωή. Το έργο CURSOR προτείνει να αντιμετωπιστεί ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας ως αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί. Το έργο θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση δεξιοτήτων ώστε οι νέοι (α) να είναι αυτάρκεις όταν πρόκειται για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και  (β) να μπορούν να διαχειρίζονται τη διαδρομή της σταδιοδρομίας τους και να την προσαρμόζουν όταν απαιτείται.